29611 - passend voor Honda Camino
6021 - passend voor FS1 cilinder 60CC Athena weer leverbaar!
Fatbike banden 20x4.0
8823 - tellerklem 60mm
5299 - kickstarter passend voor Puch
87440 / 8705 - Maltezer achterlicht groot 13x13CM
15401 - schoeprad gef. koeling
Chroom velgenset - 2968 / 3338
Passend voor Tomos Parmakit cilinder
Welkom bij Motorimport A.J. Huige B.V.
Betaal makkelijk via iDeal

 

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN GROOTHANDEL MOTORIMPORT A.J. HUIGE B.V STATUTAIR GEVESTIGD TE ZWIJNDRECHT

1. Algemeen

Op al onze aanbiedingen, verkoopovereenkomsten, opdrachten en daaruit voorkomende leveringen en aanneming van werk zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Toepasselijkheid van door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden binden ons slechts indien wij die afwijkingen schriftelijk hebben bevestigd. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is de authentieke tekst en prevaleert boven vertalingen van deze Algemene Voorwaarden. Onder 'schriftelijk' wordt in deze voorwaarden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg.

2. Totstandkoming overeenkomsten

Onze aanbiedingen, mondeling of schriftelijk gedaan, zijn vrijblijvend. Wij zijn eerst gebonden nadat wij een bestelling en/of opdracht schriftelijk hebben aanvaard, door middel van een factuur, ook indien wij een schriftelijke aanbieding hebben gedaan. Wij behouden ons het recht voor onze aanbieding, na aanvaarding van een aanbod door de wederpartij, binnen twee werkdagen te herroepen. Het aangaan

van bindende overeenkomsten is voorbehouden aan de directie, uitgezonderd een uitdrukkelijke machtiging van de directie. De overeenkomst wordt steeds onder de opschortende voorwaarden aangegaan, dat uit door ons ingewonnen informatie de naar ons oordeel voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt. Getoonde of verstrekte monsters, modellen, afbeeldingen, documentatie en overige specificaties gelden slechts ter aanduiding, zonder dat de respectieve zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

3. Rechten van intellectueel eigendom

Wij behouden ons alle rechten van intellectueel eigendom voor op de gegevens voorkomende in onze aanbiedingen en/of overeenkomsten en/of de door ons verschafte modellen, monsters, tekeningen, afbeeldingen en/of gebruiksvoorschriften. Wij zijn niet aansprakelijk voor inbreuken op rechten van intellectueel eigendom van derden, welke gepleegd mochten worden in verband met de uitvoering van een overeenkomst tussen ons en de wederpartij. De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren voor aanspraken van derden in verband met inbreuk op rechten van intellectueel eigendom, gepleegd in verband met de uitvoering van de overeenkomst met ons.

4. Afwijkingen in gegevens

Wij zijn niet verantwoordelijk voor geringe afwijkingen tussen de door ons opgegeven en de werkelijke nummers, soorten, maten, aantallen, kleuren, afbeeldingen en/of andere gegevens, tenzij daardoor een wezenlijke wijziging wordt gebracht in de technische en/of esthetische uitvoering van de zaken.

De wederpartij zal gehouden zijn het geleverde te accepteren. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit zodanige geringe afwijkingen. Afwijkingen van minder dan 10 (tien) procent zullen in ieder geval als gering gelden.

5. Prijzen

Wij hebben het recht enige wijziging in één of meer van de kostprijsbepalende factoren zoals vervoerskosten, de prijzen van grondstoffen of materialen, valutakoersverhoudingen, invoerrechten of omzetbelasting, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie en die zich na de datum van onze aanbieding, respectievelijk na tot stand komen van de overeenkomst maar voor levering voordoen, aan de wederpartij door te berekenen. Wij zijn niet aansprakelijk voor prijs- en zetfouten in de aanbieding, op de website en/of email. Prijzen kunnen ten alle tijden worden aangepast, zelfs na bestelling, als deze niet overeenkomen met de correcte prijs in ons systeem. 

6. Betaling

Indien geen vooruitbetaling is overeengekomen dienen de bedragen van de factuur uiterlijk binnen de vermelde vervaldatum volgens factuur te zijn voldaan. Korting, inhouding, verrekening of opschorting van betaling is door wederpartij niet toegestaan. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats tot afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de

tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien onze wederpartij het door haar verschuldigde niet tijdig voldoet, is zij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd vanaf de datum van opeisbaarheid van dat bedrag. Indien onze wederpartij het door haar verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, is onze wederpartij voorts gehouden alle met de inning verband houdende buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te betalen. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15 (vijftien) procent van het factuurbedrag met een minimum van € 250, - (tweehonderdvijftig euro). Onze wederpartij is gehouden

op ons eerste verzoek bij of na het aangaan van de overeenkomst, (aanvullende) persoonlijke of zakelijke zekerheid te stellen voor de nakoming van haar (betalings)verplichtingen ten opzichte van ons. Weigering van de wederpartij om de verlangde zekerheid te stellen, geeft ons het recht onze verplichtingen op te schorten en geeft ons uiteindelijk het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd ons recht op vergoeding van eventueel door ons geleden schade.

7. Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons aan de wederpartij afgeleverde zaken totdat de koopprijs met inbegrip van renten en kosten, voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien wij in het kader van deze verkoopovereenkomsten ten behoeve van de wederpartij door deze te vergoeden werkzaamheden verrichten, geldt de voorbehouden eigendom voornoemd totdat de wederpartij ook deze vorderingen van ons geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die wij op de wederpartij mochten verkrijgen wegens tekortschieten van de wederpartij in een of meer van haar verplichtingen jegens ons. Zolang ons hiervoor genoemde eigendom voortduurt, is onze wederpartij niet gerechtigd over de door ons geleverde zaken te beschikken en/of deze te vervreemden en/of te bezwaren en/of te bewerken of verwerken. Het is de wederpartij evenwel toegestaan om de zaken binnen zijn normale bedrijfsuitoefening te gebruiken c.q. te verkopen, met dien verstande dat, totdat de wederpartij de zaken volledig heeft betaald en zijn overige verplichtingen uit hoofde van gelijksoortige overeenkomsten met ons is nagekomen, wij in de rechten treden van de wederpartij jegens diens afnemers. De wederpartij draagt alsdan, voor zover nodig, deze rechten aan ons over, welke overdracht wij aanvaarden. Het is de wederpartij echter niet toegestaan de zaken in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening te vervreemden op het moment dat door de wederpartij surseance van betaling is gevraagd of de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

Zolang ons hiervoor genoemde eigendom voortduurt, zijn wij gerechtigd de door ons geleverde zaken zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst voor rekening van de wederpartij terug te halen van de plaats waar deze zich bevinden. De wederpartij is gehouden de door ons onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als ons eigendom te bewaren. Indien de wederpartij gevestigd is in Duitsland of in België en de door ons te leveren zaken daadwerkelijk in Duitsland of in België aan de wederpartij worden afgeleverd, dan zullen de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud van de aan de Duitse of aan de Belgische wederpartij geleverde en/of te leveren zaken alsdan worden beheerst door Duits of Belgisch recht. In zodanig geval zijn de voorafgaande bepalingen van dit artikel 7 niet van toepassing. Voor de in Duitsland gevestigde wederpartij worden deze geacht te zijn vervangen door de bepalingen van Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden. Voor de in België gevestigde wederpartij gelden de volgende voorwaarden: "In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als nietig kunnen worden beschouwd van rechtswege en zonder aanmaning. De goederen blijven eigendom van ons tot volledige betaling van de prijs. Alle risico's zijn ten laste van de wederpartij. De betaalde voorschotten blijven ons verworven ter vergoeding van mogelijke verliezen bij wederverkoop".

8. Levering

Leveringscondities worden per transactie overeengekomen. Alle leveringscondities gelden conform Incoterms 2010. Onze wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij de zaken niet in ontvangst neemt, is de wederpartij in verzuim en zijn wij ter keuze gerechtigd:

(a) de zaken voor rekening en risico van onze wederpartij met een vervoermiddel naar onze keuze naar het adres van de wederpartij te (doen) vervoeren, dan wel de zaken voor rekening en risico van onze wederpartij op te slaan,

of

(b) de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd ons recht op vergoeding van de door ons geleden schade c.q. gederfde

winst, te vermeerderen met de wettelijke rente, te berekenen vanaf moment dat de vordering opeisbaar is.

Het bovenstaande geldt onverminderd de overige aan ons toekomende rechten.

9. Levertijd

Een door ons opgegeven levertijd geldt steeds als een indicatie en niet als fatale termijn. Wij zijn niet eerder in verzuim ten aanzien van de levertijd dan nadat wij schriftelijk in gebreke zijn gesteld door de wederpartij, deze ons hierbij in de gelegenheid heeft gesteld alsnog te leveren binnen een redelijke termijn en wij hieraan geen gevolg hebben gegeven. De levertijd gaat niet eerder in dan nadat wij een bestelling en/of opdracht schriftelijk hebben aanvaard en onze wederpartij ons alle voor uitvoering van de overeenkomst vereiste gegevens c.q. materialen ter beschikking heeft gesteld en wij de eventueel overeengekomen vooruitbetaling van de wederpartij ontvangen hebben. Blijkt gedurende de uitvoering van de overeenkomst dat vertraging optreedt in de levering, dan wordt de levertijd met zoveel dagen verlengd als de opgetreden vertraging heeft geduurd. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van niet tijdige levering, indien en zover deze niet tijdige levering te wijten is aan omstandigheden, die niet voor rekening en risico van ons komen, waardoor begrepen niet (tijdige) nakoming door leveranciers. Alleen bij excessieve overschrijding (meer dan 12 weken) van de overeengekomen levertijd, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden tenzij de overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht. De wederpartij heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding. Het niet (op tijd) nakomen van enige betalingsverplichting door de wederpartij, schort onze leveringsverplichting op. Wij behouden ons het recht voor de zaken in gedeelten af te leveren, in welk geval de hierna omschreven (betalings)voorwaarden ook van toepassing zijn op elke deellevering.

10. Klachten

Onze wederpartij is verplicht bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Onze wederpartij is gehouden eventuele klachten over het door ons geleverde binnen 8 (acht) dagen na levering schriftelijk bij ons in te dienen. Dit geldt eveneens voor niet bestelde geleverde artikelen. Indien het een uiterlijk niet zichtbaar gebrek betreft, is onze wederpartij gehouden klachten over het door ons geleverde binnen 8 (acht) dagen na het constateren van het gebrek, doch in ieder geval binnen 3 (drie) maanden na levering schriftelijk bij ons in te dienen.

Alle klachten moeten door onze wederpartij worden ingediend onder vermelding van pakbonnummer en ons databanknummer. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum.

Bij gebreke van zodanige tijdige indiening van klachten vervalt elke aanspraak jegens ons. Eventuele retournering van zaken is slechts mogelijk indien de zaken in originele staat verkeren en in onbeschadigde verpakking. Artikelen die niet van ons afkomstig zijn of voorzien van (prijs)stickers anders dan door ons aangebracht, komen niet voor retournering in aanmerking.

Uiterlijk binnen 1 (een) maand na onze autorisatie voor retournering, dienen de geretourneerde zaken door ons te zijn ontvangen. Tenzij anders overeengekomen komen retourzendingen voor rekening en risico van onze wederpartij.

De volgende zaken komen niet voor retournering in aanmerking:

- Vervallen/deleted artikelen (op het moment van behandeling van de aanvraag door ons);

- Uitverkoop en overstock (cut-outs artikelen);

 11. Garantie; beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn ter zake van door ons geleverde zaken niet verder of anders aansprakelijk dan wegens materiaal- en/of constructiefouten in de zaken welke binnen 3 (drie) maanden na de datum van levering als bedoeld in artikel 8, aan het licht zijn gekomen, voor zover dergelijke foute de deugdelijkheid of de kwaliteit van de zaken in belangrijke mate verminderen. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van dit artikel beperkt zich tot de kosteloze levering van vervangende (onderdelen van) zaken. Wij zijn gerechtigd om, in plaats van vervangende zaken te leveren, de defecte (onderdelen van) geleverde zaken te herstellen of tegen terugbetaling van het desbetreffende gedeelte van de factuurprijs terug te nemen. Op aan ons door derden geleverde en door ons aan onze wederpartij

doorgeleverde zaken, ook indien de door ons geleverde zaken zijn samengesteld uit door derden aan ons toegeleverde zaken, verlenen wij aan onze wederpartij dezelfde garantie, maar geen verdere garantie dan wij van onze toeleverancier(s) hebben gekregen. Onze wederpartij kan slechts dan beroep doen op verplichtingen van ons gebaseerd op dit artikel, nadat onze wederpartij al haar verplichtingen voortvloeiende uit de met ons gesloten overeenkomst heeft voldaan. Indien wij uit enigerlei hoofde aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de betrokken zaken, exclusief belastingen met dien verstande dat wij hoogstens en uitsluitend aansprakelijk zullen zijn tot een bedrag van € 5.000, - (vijfduizend euro) per schadegeval. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval. Wij zijn nimmer aansprakelijk tot vergoeding van niet-materiële schade, bedrijfsschade, indirecte schade, winstderving of andere gevolgschade. Onze wederpartij is gehouden ons te vrijwaren van alle vorderingen van derden, verband houdende met door ons geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden.

12. Niet nakoming

Indien de wederpartij op enige wijze jegens ons tekort schiet in de nakoming van enige verplichting, of indien er gronden zijn om te vrezen dat de wederpartij jegens ons tekort zal schieten, alsmede in geval van aanvraag tot surseance van betaling, verkregen (voorlopige) surseance van betaling, faillissementsaanvraag, aangifte of vordering faillissement, liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming van de wederpartij, zijn wij, onverminderd onze overige rechten en zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst(en) zonder de noodzaak van een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten.

13. Annulering

Annulering van een opdracht door de wederpartij is in beginsel niet mogelijk. Indien de wederpartij een opdracht niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten gevolge van welke oorzaak dan ook is, kunnen wij alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding, onderdelen, opslag, en dergelijke) in rekening brengen, onverminderd het recht van ons op vergoeding wegens winstderving en overige schade. 

14. Overmacht

In geval van overmacht hebben wij het recht om, te onzer keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat een einde is gekomen aan de overmachtsituatie of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.

Onder overmacht wordt verstaan al hetgeen zich redelijkerwijs buiten de rechtstreekse invloed van ons voordoet, waaronder mede - doch niet uitsluitend - wordt verstaan: staking, uitsluiting, blokkade, rellen, ordeverstoring, energietekort, hapering in energievoorziening, vervoersverbod, brand, bedrijfsongeval, oorlog of oorlogsdreiging, natuurramp, overstroming. Ook dan is sprake van overmacht indien de desbetreffende omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was.

15. Toepasselijk recht; bevoegde Rechter

Op deze voorwaarden en op al onze aanbiedingen en/of verkoopovereenkomsten en/of overeenkomsten tot aannemen van werk is het Nederlands recht van toepassing, zulks met uitzondering van het bepaalde in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden. De toepasselijkheid van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is uitdrukkelijk uitgesloten. De bevoegde Rechter te Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van rechtsvorderingen door en/of tegen ons ingesteld, zulks onverminderd onze bevoegdheid om het geschil desgewenst voor te leggen aan een andere bevoegde rechter. Het voorgaande laat onverlet onze rechten een uitspraak te verkrijgen door middel van arbitrage door de Internationale Kamer van Koophandel overeenkomstig het Arbitragereglement van de Internationale Kamer van Koophandel, door één arbiter. De plaats van Arbitrage is Rotterdam, Nederland.

De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Engelse taal.

16. Verjaring

Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van één jaar na aflevering.

17. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling wat inhoud en strekking betreft een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop wel een beroep kan worden gedaan.

Bij het plaatsen van een bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. 

Deze algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24416059. Van toepassing is de laatst gedeponeerde versie.

Groothandel Motorimport A.J. Huige B.V. is gespecialiseerd in bromfiets onderdelen voor oldtimers als BROMFIETS, Kreidler, Puch, Tomos, Sachs, Solex en nog veel meer.